Friday , 20 October 2017

Statsbudsjettet

FOR BUDSJETT RET 2017 Statsbudsjettet

Prop. 1 S (2016–2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2017 Statsbudsjettet Tilråding fra Finansdepartementet 23 ...

Read More »

I Statsbudsjettet 2017

8 Prop. 129 S 2016–2017 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Med utgangspunkt i regnskapstall for 2016 og for-ventet vekst i kommunale ...

Read More »

H Yre Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti

distriktspolitiske, landbrukspolitiske og fiskeripolitiske målsettinger ivaretas. Arbeidet presenteres i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Read More »

Dette F R Bonden NMBU

18 Kapital 9/2014 Dette får bonden Gårdbrukere tjener langt mer enn gjennomsnittsnordmannen: I jordbruksforhandlingene legges det til grunn at bøndenes inntekt pr.

Read More »

NOTAT Ks No

NOTAT 2. Konsultasjonsmøte 20.4.2017 - innspill fra KS Tema og forberedelser Hovedtema for det 2. konsultasjonsmøtet er reformer og utbygging av det kommunale ...

Read More »

Fylkesmannen I Stfold

1 7 Rammeplan for statlig tilsyn og kontroll med kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune 2017 Fylkesmannen, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Direktoratet for ...

Read More »

2016 2017 ABC Skatte Skatteetaten No

Forord Redaksjonelt Skatte-ABC 2016/17 er en videreføring av Lignings-ABC 2016, som i juni 2016 kun ble utgitt i elektronisk form. Navneskiftet har sammenheng med at ...

Read More »

Rsavgift Kap 5536post72 Side 137 Tff

Årsavgift (kap.5536post72) (side 137) Regjeringen foreslår å redusere satsene for avgiftsgruppen som ilegges høyest sats i årsavgiften med

Read More »

Statsbudsjettet Wikipedia

Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det gir regjeringen og etatene i staten ...

Read More »